Zagovarači/ce društvenih promjena


Dobrodošli na edukativno-infomativnu platformu koja pruža objedinjene izvore podataka, analize, istraživanja, domaće propise i međunarodne standarde značajne za donošenje i primjenu zakona, politka, i unapređenje prakse u ostvarivanju i zaštiti ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. Ova platforma poziva na zajedničko djelovanje i uključivanje u procese donošenja ali i procese praćenja primjene zakona, politika i prakse u ostvarivanju ljudskih prava u BiH.

Some description

Najnoviji dokumenti

Osnovni principi i dokazivanje “ostalih oblika diskriminacije” prema Zakonu o zabrani diskriminacije
Teret dokazivanja direktne i indirektne diskriminacije

Novosti

Trening o postupcima za zaštitu od diskriminacije
Predstavljen Nacrt Priručnika o integrisanju principa ravnopravnosti spolova u pravne propise

Događaji

Diskriminacija je zabranjena zakonom i kažnjiva novčanim kaznama. Svi imaju jednaka prava i pravo na jednake mogućnosti bez obzira na razlike kao što su njihov spol, rod, vjera, etnička ili nacionalno porijeklo, jezik kojim govore, političko uvjerenje, boju kože, invaliditet, spolnu ili rodnu orijentaciju ili identitet, socijalni status ili porijeklo, ili bilo koju drugu različitost.  

Zabranjeni su i različiti oblici diskriminacije kao što su mobing, uznemiravanje, spolno uznemiravanje, segregacija. Zabranjena je diskriminacija u obrazovanju, zapošljavanju, zdravstvenoj ili socijalnoj zaštiti, stanovanju, političkom životu ili bilo kojoj drugoj oblasti života.   

Ekonomska i socijalna prava te pravo na zdravlje su ljudska prava koja uključuju:

Pravo na rad i iz rada: zapošljavanje, plaća i naknade, radno vrijeme, pravične i adekvatne uslove rada, odmore i odsustva uključujući porodiljsko/roditeljsko odsustvo, pravo na sindikalno djelovanje i udruživanje, itd.

Socijalna prava: zaštita od nedostatka zarade nastale zbog bolesti, invaliditeta, majčinstva, povrede na radu, nezaposlenosti, starosti, ili smrti člana porodice; podrška i pomoć za djecu i odrasle osobe bez adekvatne porodične brige; socijalno i stanovanje u zajednici, itd.

Pravo na zdravlje: „stanje potpunog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja a ne samo odsustvo bolesti ili slabosti;“ uključuje pravo na prevenciju, tretman i kontrolu bolesti; pristup osnovnim lijekovima; materinsko, dječije i reproduktivno zdravlje, itd. 

 

Pojam “socijalna zaštita” (social protection) se često koristi u širokom značenju. Socijalna zaštita tako obuhvaća sve državne i druge mjere i mehanizme kojima je cilj zaštita socijalno ranjivih, ugroženih gupa (stari, bolesni, osobe sa invaliditetom, nezaposleni, siromašni, obitelji s djecom i slično). Socijalna zaštita je zasnovana na pretpostavci socijalne solidarnosti i udruživanju kako bi se socijalni rizici, od onih lakše predvidivih (starenje) do onih teže predvidivih (nezaposlenost, invaliditet) mogli, u različitom obimu pokriti i, makar djelomično, nadoknaditi. Socijalna zaštita, obuhvata i sistem socijalne pomoći (social assistance).

Međunarodne konvencije i domaći zakoni zabranjuju diskriminaciju po bilo kojem osnovu uključujući spol. Nažalost, u praksi, žene ne ostvaruju svoja prava jednako kao i muškarci npr. u obrazovanju, zapošljavanju, socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti, političkoj participaciji. Ili žene su diskriminirane jer su izložene mnogo češće nego muškarci nasilju naročito nasilju u porodici, zajednici, trgovini ljudima. Često su žene višestruko diskriminirane npr. Romkinje koje su diskriminirane zbog spola, etničke pripadnosti, socijalnog i obrazovnog statusa.

Cijeli niz međunarodnih konvencija i domaćih zakona propisuje obavezu države za unapređenje položaja žena u obrazovanju, zapošljavanju, učešću u javnom i političkom životu, itd.

Marginalizovane grupe su pojedinici ili grupe koje su, zbog različitih socijalnih, ekonomskih, kulturnih, jezičkih, rasnih i/ili drugih karakteristika ili osobina, izloženi često dugotrajnoj diskriminaciji, marginalizaciji, ili nisu u jednakom položaju, odnosno ne uživaju jednaka prava i jednake mogućnosti kao ostali članovi društva. Nije to samo uskraćivanje na materijalnoj osnovi, već mnogo šire uskraćivanje mogućnosti potpunog i ravnopravnog učešća u društvenom životu. 

Pod marginalizovanim grupama često podrazumijevamo slijedeće pojedince ili grupe: osobe sa invaliditetom, Rome, osobe treće životne dobi, djecu pod rizikom, LGBT osobe, žrtve različitih oblika nasilja (porodičnog nasilja, trgovine ljudima), itd.

O nama

Prava za sve (PZS) je organizacija koja se bavi zaštitom i zagovaranjem ljudskih prava kao osnove za izgradnju pravednog i demokratskog društva. PZS promovira učešće građana u demokratskim institucijama i procesima; zahtijeva odgovornosti vlade za poštovanjem, zaštitom i ostvarenjem ljudskih prava svih građana BiH; promovira jednake mogućnosti za sve bez obzira na spol ili rod, invaliditet, status manjine, ili bilo koju drugu razliku; podržava razvoj vještina i osnaživanje organizacija civilnog društva, naročito organizacija koje zastupaju marginalizovane grupe i zajednice. 

 

Zagovarači/ce društvenih promjena je višegodišnja inicijativa Prava za sve bazirana na djelovanju Ekspertne grupe kroz praćenje primjene i zagovaranje zakona i politika u zaštiti ljudskih prava. Zagovarači se fokusiraju na ekonomska i socijalna prava, pravo na zdravlje, jednake mogućnosti i jednak tretman svih a posebno žena i marginalizovanih grupa kao što su osobe sa invaliditetom, Romi, LGBT osobe, djeca pod rizikom, stari, itd. Ekspertnu grupu čine predstavnice komsija i odbora Parlamenta FBiH te organizacija koje zagovaraju i štite ženska ljudska prava i prava marginalizovanih grupa. Zagovarači su primjer mehanizma efikasne saradnje organizacija civilnog društva sa inistitucijama u procesima donošenja odluka važnih za ostvarenje, poštovanje i zaštitu ljudskih prava.  

 

Novosti

...Trening o postupcima za zaštitu od diskriminacije
08.04.2015.Predstavljen Nacrt Priručnika o integrisanju principa ravnopravnosti spolova u pravne propise
31.03.2015.Jednakost za sve: koalicija civilnog društva protiv diskriminacije
08.01.2015.Izjava za javnost Kuće ljudskih prava Zagreb, Kuće ljudskih prava Beograd i organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovine povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, 10. decembra
10.12.2014.Evaluacija postignutog na suzbijanju diskriminacije žena i ranjivih grupa i plan za nastavak aktivnosti
09.11.2014.Prava za sve u zagovaranju ravnopravnosti spolova, Okrugli sto na temu: Kako se zaštititi od diskriminacije?
22.10.2014.Newsletter – Prvo izdanje
15.10.2014.Prezentacija Smjernica za razvoj zakonodavstva i politika jednakih mogućnosti
01.10.2014.

Partneri

KLJUČNI PARTNER

Some description

Inicijativa i civilna akcija – ICVA

Osnovna djelatnost i misija: Utjecati na nacionalne politike, zakone i prakse koje se odnose na marginalizovane grupe u društvu kroz dijalog nevladinih organizacija i tijela vlasti u donošenju i primjeni politika, zakona i propisa.

Glavne aktivnosti uključuju:

  • podršku grupi/mreži NVO u oblasti socijalne/zdravstvene zaštite i diskriminacije u razmjeni informacija i koordiniranom istupu prema vlastima;
  • izrada istraživanja, analiza i  izvještaja vezanih za stanje u sektoru NVO ili u oblastima od interesa za NVO sektor (ljudska prava, socijalna/zdravstvena zaštita, diskriminacija i sl.);
  • zagovaranje za prava osjetljivih grupa koristeći domaće zakonodavstvo i međunarodne mehanizme zaštite ljudskih prava.

 

 PARTNERI

Slijedi osnovna lista partnerskih organizacija sa kojima sarađujemo, koja će postepeno rasti.

 

Zemlja djece, Tuzla

Vive zene, Tuzla

Fondacija lokalne demokratije, Sarajevo

Centar za ljudska prava, Mostar

CARE INTERNATIONAL BALKAN

Fondacija CURE

Sarajevski otvoreni centar – SOC

 

Parlamentarke Federalnog Parlamenta BiH:

-  Besima Borić - Predsjedavajuća Odbora za rad i socijalnu zaštitu, Odbor za povratak izbjeglih i raseljenih osoba, članica Komisije za jednakopravnost spolova

-  Katica Čerkez - Predsjedavajuća Komisije za jednakopravnost spolova, članica Komisije za lokalnu samoupravu i Odbora za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, ekologiju i turizam

-  Hafeza Sabljaković – koordinatorica Kluba parlamentarki,  članica Odbora za zdravstvo i Komisije za jednakopravnost spolova

-  Jasmina Zubić – članica Komisije za zaštitu ljudskih prava i sloboda, Odbora za zdravstvo i Komsije za izbor i imenovanje

-  Ljiljana Sakić – članica Zakonodavno-pravne komisije i Odbora za pravdu i opštu upravu

Online biblioteka

ONLINE BIBLIOTEKA je virtuelni centar u kojem možete naći različite dokumente i informacije iz oblasti ljudskih prava. Namijenjena je primarno organizacijama civilnog društva ali i predstavnicima zakonodavne i izvršne vlasti a naročito profesionalncima u različitim institucijama koji se bave pitanjima ljudskih prava i položajem marginalizovanih grupa.

 

ONLINE BIBLIOTEKA je izvor podataka i argumenata za unaprijeđenje postojećih ili planiranje novih OCD kampanja zagovaranja ljudskih prava, neformalno umrežavanje i razmjenu informacija o mogućnostima uključivanja u procese donošenja odluka.

 

ONLINE BIBLIOTEKA osigurava predstavnicima institucija dodatne informacije i standarde ljudskih prava koji su obavezujući kod donošenja zakona, politika i mijenjanja prakse, te osiguranju saradnje institucija sa OCD u procesima donošenja i primjene zakona i politika u zaštiti ljudskih prava.   

Započni pretragu!

Kontakt

Adresa: Mula Mustafe Bašeskije 12/II, Sarajevo, BiH

Telefon/fax: +387 33 20 30 70 i 20 07 36

E-mail: rights_for_all@open.net.ba

Web: www.pravazasve.ba